หน่วยงาน/หลักสูตร :

ไม่มีฐานข้อมูลวิจัย

"; } else { ?> "; } $ctrNO2=$row['detYear']; if($ctrNO2 == $ctrNO1) { $ctrNO2=''; } else { $ctrNO2=""; $ctrNO1=$row['detYear']; } // res_detail_sutsoun $idBasic = $row['idBasic']; $FirstName = $row['FirstName']; $LastName = $row['LastName']; $idDep = $row['idDep']; $sutPersent = $row['sutPersent']; // res_detail_status $stsName = $row['stsName']; // res_detail_money $monID = $row['monID']; $monName = $row['monName']; // res_detail $detID = $row['detID']; $detStart = $row['detStart']; $detEnd = $row['detEnd']; $detSubjectTH = $row['detSubjectTH']; $detSubjectEN = $row['detSubjectEN']; $detMoney = $row['detMoney']; $detYear = $row['detYear']; //$SumdetMoney = $row['SumdetMoney']; // สร้างสีระหว่างบรรทัด $count1++; if (($count1%2)==0) { $BGCOLOR="#FFFEF2"; }else{ $BGCOLOR="#d9d9d9";} // มีชื่อภาษาไทย หรือ เปล่า ไม่มีให้แสดงชื่อภาษาอังกฤษแทน if (empty($detSubjectTH)) { $ListdetSubject= ""; } else { $ListdetSubject= ""; } // ถ้า % = 100 เปลี่ยนสี if ($sutPersent==100) { $BGCOLORsutPersent="#FF0000"; }else{ $BGCOLORsutPersent="#6C9D32";} print $ctrNO2; print ""; //print ""; print $ListdetSubject; print ""; print ""; // % print ""; // % print ""; print ""; } ?>
ปีงบประมาณ/ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานะการทำวิจัย สัดส่วนการทำวิจัย จำนวนเงิน ระบบจัดการ
".ปีงบประมาณ."»".$row['detYear']."
".ปีงบประมาณ."»".$row['detYear']."
แก้ไข ".$detSubjectEN."แก้ไข ".$detSubjectTH."
".linkfullname("[".$FirstName."]")."".$stsName."[".$sutPersent."%]".linkfullname("[".$detMoney."]").""; $query_rsPrint= "SELECT * FROM res_print WHERE detID=$detID"; $rsPrint= mysql_query($query_rsPrint) or die(mysql_error()); $row_rsPrint= mysql_fetch_assoc($rsPrint); if ($row_rsPrint['detID']==$detID) { echo ""; } else { print $row_rsPrint['detID']."ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ "; } //end if $query_rsPRE= "SELECT * FROM res_present WHERE detID=$detID"; $rsPRE= mysql_query($query_rsPRE) or die(mysql_error()); $row_rsPRE= mysql_fetch_assoc($rsPRE); if ($row_rsPRE['detID']==$detID) { echo ""; } else { print "การนำเสนอผลงาน "; } //end if print "ทรัพยสินทางปัญหา "; print "ลบ"; print "


หน้าที่ :
_FOOT